Semalt: Kanonizasiýa barada näme bilýärsiňiz?

Şübhesiz, söze ikinji gezek göz aýlamaly bolduň. Biraz geň görünýändigini boýun almalydyrys. Dogrusy, SEO-da we Google-yň töwereginde şeýle diýýäris. Canonicalization, birnäçe saýlamaga açyk bolanyňyzda web sahypaňyz üçin iň amatly ýa-da iň oňat URL saýlamak prosesi bolup durýar we adatça. Adatça, Canonicalization baş sahypalara degişlidir. Mysal üçin, adamlaryň köpüsiniň şol bir zady göz öňünde tutjak käbir mysallary bar:

Şeýle-de bolsa, bu makala bu web sahypalarynyň hakykatdanam tapawutlydygyny görkezer. Web serwer ýokardaky URL-leriň her biri üçin düýbünden başga mazmun açyp biler. Google-a "Canonicalized" URL girýän bolsaňyz, şol toplumdan iň gowy wekil ýaly görünýän URL-ni saýlamaga synanyşarsyňyz.
“Semalt” -da müşderilerimize “Canonization” we “Canonical” bellikleri bilen tanyş bolduk we olar bulaşýarlar, sebäbi bu SEO gözleginde adatça görýän zadyňyz däl. Şeýle-de bolsa, Semalt SEO-nyň ýoluny bilýär. Bu düşünje düşünýäris, şonuň üçin bu makalany okyjylarymyzyň Canonizasiýa bilen baglanyşykly käbir soraglaryna we SEO strategiýaňyz üçin nämäni aňladýandygyna jogap bermek üçin taýýarladyk. Bu makalanyň soňunda, ýaly soraglara jogap taparsyňyz
Kanoniki bellikler näme diýmek isleýäris? Kanoniki bellikleri haçan ulanyp bolar? Kanoniki bellikler web sahypasynyň SEO tagallalaryna täsir edip bilermi?
Şübhesiz, bu birbada kabul edilmeli köp zat bolup biler, ýöne biz ony ýönekeýleşdirip, Canonizasiýa barada bilmeli zatlaryňyzy size hödürlemegi umyt edýäris.

Kanoniki bellikler we SEO-lara nähili täsir edýändigi

Muňa çalt jogap, Canonical bellikleriniň SEO-a iki nukdaýnazardan täsir etmegi bolar. Birinjisi, gözleg netijeleriniň görkezilişine gönüden-göni täsir edýär. Ikinjiden, gurluşy, ulanyjy tejribesi we PageRank akymy ýaly birnäçe faktor sebäpli SERP-de web sahypasynyň umumy reýtingine täsir edýärler.
Muny bilmek, sizi Canonical bellikleri hünärmeni etmeýär. Entek bilmeli köp zadyňyz bar.
Muny özüňiz synap görseňiz, gowulykdan has köp zyýan ýetirersiňiz. Köp zat ýalňyşyp biler, şonuň üçin web sahypaňyza Canonization-iň artykmaçlyklaryndan peýdalanmak üçin Seamalt-da biziň toparymyz ýaly hünärmenleri toplasaňyz gowy bolar.

Näme üçin kanoniki bellikler bar?

Başlangyç etaplarda, köpeldilen mazmunyň netijesinde ýüze çykýan meseleleri düzetmek üçin kanoniki bellikler döredildi. Geliň, muny birneme bozalyň, şeýlemi? Göçürme ýa-da iň bolmanda meňzeş üç sahypa bolmaly bolsa, SERP-de görkezmek üçin halaýanlaryňyzy saýlap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, gözleg motorlaryna haýsy web sahypasyna ilki girmelidigini we gözleg netijelerini görkezmelidigini bilmäge kömek edýärsiňiz.
Kanoniki bellikleri ulanmak barada birnäçe ýalňyş düşünjäniň bardygyny bellemek ygtybarly, biz olary arassalamaga kömek ederis.
Bu pursatda, Google-yň köpeldilen mazmuna nähili garaýandygyna düşünmelidiris. Google köpeldilen mazmuny gadyrlamasa-da, mazmun köpeldilen bolsa jeza ýok. Şeýle-de bolsa, köpeldilen mazmuna eýe bolmagyň bir erbet tarapy bar, sebäbi Google şeýle ýalňyşlyklardan gaça durýan gowy gurluşly saýtlary tertipleşdirmegi makul bilýär.
Gözleg motorlary üçin web sahypalaryny tertipleşdirmek aňsat iş däl. Internetdäki milliardlarça web sahypalaryna serediň. Iň gowusy, web sahypalary we web sahypalary hemmesi özboluşly bolmaly we her sahypanyň asyl mazmuny bolmaly. Şeýle-de bolsa, dublikat mazmun gaty ýygydyr. Birnäçe ýyllap web sahypasyny täzeläniňizden soň, web sahypaňyzdaky şuňa meňzeş ýazgylary görmek aňsat. Bu biziň diýýän zadymyz "mazmun kanibilizasiýa."
Şeýlelik bilen, Google web sahypaňyza göz aýlaýar we şol bir açar sözler ýa-da mazmun boýunça tertipleşdirmäge synanyşýan dört sahypany açýar. Indi Google-a kynçylyk döredýärsiňiz, sebäbi milliardlarça dürli web sahypalaryny saýlamak wezipesinden başga-da, Google-ny şol bir web sahypasyndaky köpeldilen sahypalaryň arasynda saýlamaga mejbur etdiňiz. Web sahypaňyzy tertipleşdirjek bolanyňyzda bu Google-daky iş ýüküni iki esse köpeldýär.
Domainokary domen ygtyýary bilen, iki ýa-da dört web sahypasynyň derejesine eýe bolmak bagtly bolup biler. Şeýle-de bolsa, Google-yň dürlüligi öňe sürmek üçin şol bir domeniň şol bir mazmunda bir gezekden köp bolmazlygy üçin elinden gelenini edýär. Şuňa meňzeş sahypalarda birnäçe reýting bar bolsa, Google-dan aýrylan netijeleri görkeziň.
Kanoniki bellikleri ulanmak, haýsy web sahypasyny tertipleşdirmelidigini görkezeniňizde, web sahypalaryňyzy tertipleşdirmekde Google-yň işini aňsatlaşdyrýar. Şeýle hereketler web sahypalaryňyza Google-yň göwnünden turmaga kömek edip biler. Bu, Canonical bellikleriniň SEO-a täsir edýän esasyny emele getirýär.

Kanoniki bellik SEO-a nähili täsir edýär?

Iki gezek mazmunly meseleleri çözmek we gözleg motorlaryna sahypalarymyzy has gowy tertipleşdirmek üçin kanoniki bellikleri ulanýandygymyz sebäpli, web sahypasynyň SEO strategiýasyna kömek edýändigi äşgärdir. Öň hem belläp geçişimiz ýaly, kanoniki bellikler SEO-a iki esasy täsir edýär:

Gözleg netijeleriniň görkezilmegine täsir edýär.

Bu bellikleri ulanyp, gözleg motorlaryna beýlekiler däl-de, belli sahypalary görkezmegi tabşyrýarsyňyz. Şonuň üçin B sahypasy şol bir açar sözde duranda, Google-a derek A sahypasy bilen gitmegi tabşyrýarsyňyz.

Kanoniki bellikler, has dar sahypalara ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Gözleg motorlaryny nyşana almak we has gowy ulanyjy tejribe bermek isleseňiz, bu möhümdir.
Mysal üçin, web sahypaňyzda iki kiçi sahypa bilen nyrh sahypasy bolup biler we bu kiçi sahypalar şuňa meňzeş açar sözler üçin ýerleşdirmek bäsleşiginde biri-birini kanibirläp biler. Bu iki sahypany birleşdirmek islemeýän wagtyňyz, "kanoniki" belligi bilen kanibulizasiýany ýatyryp bilersiňiz. Şeýle bellikler bilen ulanyjylar gözleg motorlaryny ulananlarynda hemişe esasy nyrh sahypasyna düşerler, emma saýtda bolanda beýleki sahypalara hem hereket edip bilerler.

Kanoniki bellik we 301 gönükdirme

Rel=kanoniki we 301 gönükdirmegiň arasynda nähili tapawut bar diýip pikir edýärsiňizmi?

301 ulananyňyzda, Google-a web sahypasynyň indi ýokdugyny habar berýärsiňiz. Soňra Google mazmunyna ähmiýet bermezligi we ulanyjylara şol sahypanyň ýapylandygyny görkezýär.

Kanoniki bellikleri ulananyňyzda, Google-a "Haý dost, bu mazmunyň dublikatdygy ýüze çykýar, şonuň üçin onuň ýerine islän wersiýamy mylaýymlyk bilen görkezip bilersiňiz" diýýärsiňiz.

Şeýlelik bilen, kanoniki bellikler, girýänleriňizi islenýän sahypa alyp gitmäge mümkinçilik berýär, 301 gönükdirme bolsa. Munuň ýerine 301 gönükdirme ulanyjylara beýle sahypanyň ýokdugyny habar berýär.

Bu bellikleri haçan ulanyp bilerin?

Web sahypasyny ýapmagy makul bilýän bolsaňyz, 301 opsiýasyna girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, iki web sahypasy birmeňzeş bolsa-da, deň derejede degişli maglumatlary öz içine alýan bolsa-da, kanoniki belligi ulanyp boljakdan has gowy görýän wersiýaňyz bar.

Kanoniki bellikler baglanyşyk şiresini geçýärmi?

Bu soraga gysga jogap hawa bolar, ýöne bu jogaba has giňişleýin maglumat bar. Google öz resmi sahypasynda kanoniki bellikleriň şire baglanyşyklaryndan geçmegine kömek edýändigini aýtdy.

Kanoniki belligi nädip goşmaly

Kanoniki bellikleri HTML-de aňsatlyk bilen goşup bolýar. Şeýle-de bolsa, olary dolandyrmak we dawa-jenjellerden gaça durmak üçin birneme kynlaşýar. Bu bellikleri ulananyňyzda, dürli sahypalarda dürli kanoniki gatnaşyklara ýetmäge synanyşmagyňyz akyllydyr. Bu bellikleri ulanmak näzik bir proses we oňa gysga ýol ýok. Dogry düşünmek üçin, kanoniki bellikleriňizi isleýşiňiz ýaly işlemek üçin köp ýyllyk okuw we programmirleme tejribesi bolan Semalt ýaly hünärmenleriň hyzmatlary gerek bolar.

Mysal üçin, içerki gözleg URL-ni ugrukdyrmak isläp bilersiňiz Semalt.com/search/?color=red to Semalt.com/red- önüm görkezýär Semalt.com/search/?color=Blue to Semalt.com/yellow- önüm. Bu aňsatlyk bilen gazanyp boljak zat däl, sebäbi platformalaryň köpüsi gözleg sahypalaryny dinamiki döredýär. Şeýle etmek bilen, bellikleriňizi goşanyňyzda-da koduňyza girmegi çäklendirýärler.

Kanoniki bellikleri ulanmagyň bir alternatiwasy Google Gözleg Konsolynyň URL parametr guralydyr. Bu gural bilen gözlegden haýsy anyk URL parametrlerini aýyrmak isleýändigiňizi görkezip bilersiňiz. Muny ulananyňyzda seresap bolmalysyňyz, sebäbi nädogry sazlama gaty gymmat bolup biler. Bu opsiýa, wagty we pul tygşytlamak üçin uly web sahypalary we tonna parametrleri bolan müşderiler üçin makul bilner.
Göni HTML arkaly
Kanoniki bellikleri goşmagyň başga bir ýönekeý usuly, gönüden-göni HTML arkaly etmekdir. Bu belligi ulanmak düşündiriş meta belligine meňzeýär. Munuň ýaly bir zat görünmeli:

<link rel="kanoniki" href="https://Semalt.com/article/19204/canonical-urls-seo/" />

A sahypanyň bardygyny we munuň B sahypasynyň iki görnüşli wersiýasydygyny göz öňünde tutup, A sahypada B sahypasynyň URL-ni öz içine alýan href atributy bolan kanoniki belligi götermeli. Bu hereket gözleg motorlaryna, olary has gowy görjekdigiňizi aýdýar. A sahypasyny däl-de, B sahypasyny indekslemek we tertipleşdirmek.

mass gmail